Rechercher dans Standen & Landen

8 February 2019

ZAP VACATURE GESCHIEDENIS VAN HET PUBLIEKRECHT AAN KU LEUVEN (DEADLINE 28/03/2019)

Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, onderzoekseenheid Romeins Recht en Rechtsgeschiedenis, wordt een voltijds ambt in het zelfstandig academisch personeel vacant verklaard in het domein van Geschiedenis van het Publiekrecht. De opdracht omvat academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.


Opdracht
Onderzoek
De opdracht omvat onderzoek in de geschiedenis van het publiekrecht. De kandidaat heeft een bewezen interesse en internationale reputatie binnen het gebied van de geschiedenis van het constitutioneel recht, internationaal recht en/of mensenrechten. De voorkeur gaat uit naar iemand die juridische ontwikkelingen kan plaatsen binnen hun maatschappelijke en internationale context, een visie heeft op de europeanisering en mondialiseringvan de rechtswetenschap en die de rechtsgeschiedenis ziet als een integraal onderdeel van het juridische denken.
Voor het rechtshistorische onderzoek wordt van de kandidaat verwacht zelfstandig onderzoek te verrichten op het internationale forum. Het behoort tot de opdracht van de aangestelde kandidaat om – in samenwerking met de andere leden van de onderzoeksgroep – een internationaal competitief onderzoeksprogramma uit te bouwen en excellente wetenschappelijke resultaten na te streven. Het begeleiden van doctoraten behoort eveneens tot haar/zijn takenpakket. Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij een voorstel van onderzoeksprogramma op middellange termijn toevoegt aan het sollicitatiedossier.
Onderwijs
Van de kandidaat wordt verwacht dat haar/zijn onderwijsprestaties voldoen aan de excellentie-eisen die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriëntatie en academisch gehalte betreft. Engagement voor de kwaliteit van de opleidingen als geheel wordt als vanzelfsprekend beschouwd. De onderwijsopdracht omvat de opleiding van grote aantallen studenten. De kandidaat kan ingezet worden op de campussen van Leuven, Kortrijk en Brussel. Daarnaast zijn er seminaries te verzorgen voor beperkte groepen, masterproeven individueel te begeleiden en zal de benoemde kandidaat rechtsgeschiedenis ruim tijd uittrekken voor de opleiding van doctorandi.
Dienstverlening
Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij bereid is om mee te werken aan de universitaire dienstverlening en ook op termijn bereid is beleidstaken op te nemen binnen de faculteit. De kandidaat staat eveneens ter beschikking van overheid, samenleving en pers voor wetenschappelijke dienstverlening en duiding.
Profiel
De kandidaat heeft gedoctoreerd en minstens één diploma behaald dat uitgereikt werd door een rechtsfaculteit. De kandidaat is internationaal toonaangevend in haar/zijn vakgebied. Uit haar/zijn publicatielijst blijkt een betrokkenheid bij het internationaal rechtshistorisch onderzoek. Een gedegen visie op en bekwaamheid tot het verwerven van externe onderzoeksmiddelen strekt tot aanbeveling. De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in het verstrekken van academisch onderwijs en beschikt over aantoonbare didactische vaardigheden. Hij/zij bezit een degelijke techniek om grote groepen op kennis en vaardigheid te testen.
Ruime ervaring in onderzoek en onderwijs is een duidelijk pluspunt, waarbij mee de complimentariteit met de onderzoeksgroep moet worden bewaakt.
Een goede kennis van het Engels is een vereiste.
De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.
De kandidaat is bereid zich zo nodig in nieuwe materies in te werken. De aangestelde kandidaat dient tevens over de nodige sociale vaardigheden en leidinggevende capaciteiten te beschikken om zich collegiaal en flexibel in teamverband in te schakelen in de faculteit, de onderzoekseenheid en de onderzoeksgroep.
Aanbod
Wij bieden u een dynamische en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving.
De Onderzoekseenheid Romeins Recht en Rechtsgeschiedenis is ingebed binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De faculteit beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk zowel binnen de academische als de juridische wereld.
De benoeming gebeurt in één van de graden van het zelfstandig academisch personeel (tenure track met evaluatie na 5 jaar / docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar), afhankelijk van uw kwalificaties.
De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.
De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching...  Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden. 


Meer informatie is beschikbaar hier