Rechercher dans Standen & Landen

19 June 2018

In memoriam Raoul Van Caenegem


De redactie heeft met droefheid vernomen dat em. prof. Raoul Van Caenegem op vrijdag 15 juni 2018 op negentigjarige leeftijd is overleden. 

Met het heengaan van Raoul Van Caenegem heeft de rechtswetenschappelijke wereld zonder enige twijfel een van haar grootste monumenten verloren. Hij begon zijn carrière in 1954 aan de universiteit van Gent, waar hij enkele jaren eerder de graad van doctor in de rechten behaald had. Dat werd gevolgd door bijkomende studies in Parijs en Londen. In die laatste stad verwierf hij het bijkomende diploma van doctor in de geschiedenis. Het zou echter de Gentse universiteit zijn waarop hij het meest zijn stempel zou drukken. Als hoogleraar in tal van historische vakken deed hij generaties rechtenstudenten kennismaken met de geschiedenis van het publiekrecht en het privaatrecht.

 
De onderwijshandboeken die hij schreef werden in vele talen vertaald en groeiden algauw uit tot wereldwijd toonaangevende standaardwerken, zoals bijvoorbeeld zijn Historical Introduction to Private Law. Eigenlijk is het een onmogelijke opgave om voldoende recht te doen aan de grote diversiteit van zijn wetenschappelijk oeuvre. Het was slechts weinigen gegeven om de omvang van het werk van Raoul Van Caenegem volledig naar waarde te schatten. Zijn publicaties waren op tal van doelgroepen gericht. Mediëvisten kenden hem van zijn Encyclopedie van de geschiedenis der middeleeuwen. Engelse vorsers hadden dan weer grote lof voor zijn monografieën over de vroege common law, waaronder de klassieker Royal writs in England from the Conquest to Glanvill. Zelfs het grote publiek in Vlaanderen sprak hij aan met zijn Geschiedenis van Engeland. Het Europese perspectief dat hij altijd in ogenschouw nam, bleek onder meer uit zijn belangwekkende History of European civil procedure. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat dit alles slechts een zeer kleine greep betreft uit het verzameld werk van Raoul Van Caenegem. 

Daarnaast was Raoul Van Caenegem lid van een groot aantal wetenschappelijke instellingen, redacties, academiën en geleerde genootschappen, waaronder de Academia Europaea, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de British Academy en de Royal Historical Society. Hij bekleedde leerstoelen te Cambridge en Harvard en verleende advies aan het Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte. Ook zijn levendige voorzitterschap van het internationaal toonaangevende Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Legal History Review is nog altijd een voorbeeld.   


De bekendheid en waardering die Raoul Van Caenegem gedurende zijn universitaire carrière heeft verworven, blijkt uit de vele eerbetuigingen die hij doorheen de decennia heeft mogen ontvangen. Zo was hij onder meer tweemaal laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Kunsten, laureaat van de Francquiprijs, laureaat van de Solvayprijs en eredoctor van drie verschillende universiteiten. In 1995 verleende de koning hem de titel van baron. De European Society for Comparative Legal History besliste in 2014 om een tweejaarlijkse Van Caenegem prijs in te voeren ter bekroning van de beste publicatie door een jonge rechtshistoricus.

De redactie van Standen en Landen wenst de familie van prof. Van Caenegem haar medeleven mee te delen bij dit grote verlies.La rédaction a appris avec tristesse le décès du professeur émérite Raoul Van Caenegem le vendredi 15 juin 2018 à l'âge de nonante ans.

Avec le décès de Raoul Van Caenegem, la science juridique a sans aucun doute perdu l'un de ses plus considérables représentants. Il a commencé sa carrière en 1954 à l'Université de Gand, où il avait obtenu le diplôme de docteur en droit quelques années plus tôt. Il a par la suite poursuivi ses études à Paris et à Londres où il obtient notamment le diplôme de docteur en histoire. Cependant, ce sera à l'Université de Gand où il laissera l’empreinte la plus tangible. Son enseignement portant sur divers domaines historiques, il a notamment introduit de nombreuses générations d'étudiants en droit à l'histoire du droit public ainsi que du droit privé.

Les manuels d'enseignement qu'il a rédigé ont été traduits dans de nombreuses langues et sont rapidement devenus des ouvrages de référence international, tels que son « Historical Introduction to Private Law». Toutefois, il est plus difficile d’honorer à sa juste valeur la grande diversité de son œuvre scientifique. Seuls quelques ouvrages seront mentionnés pour apprécier pleinement l'étendue du travail de Raoul Van Caenegem. Ses publications ont abordé de nombreux domaines. Les médiévistes le connaissaient pour son Encyclopedie van de geschiedenis der middeleeuwen. Les chercheurs anglais ont fait l'éloge de ses monographies sur la Early Common law, y compris le classique Royal writs in England from the Conquest to Glanvill. Il s'est même adonné à la vulgarisation scientifique en néerlandais avec son Geschiedenis van Engeland. Il se montrait toujours soucieux de prendre en considération la perspective européenne, une approche qui apparait distinctement dans son History of European civil procedure. On ne saurait trop insister sur le fait que tout ceci n'est qu'une très infime sélection de l’œuvre de Raoul Van Caenegem.

En outre, Raoul Van Caenegem était membre d'un grand nombre d'institutions scientifiques, d’éditions, d'académies et de sociétés savantes, notamment l'Academia Europaea, la Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, la British Academy et la Royal Historical Society. Il a également occupé des chaires à Cambridge et à Harvard. Il était également membre du conseil scientifique pour l'Institut Max-Planck  für Europäische Rechtsgeschichte. Par ailleurs, sa présidence active du principal journal international d'histoire juridique, le Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Legal History Review sera toujours portée en exemple.

Les nombreux honneurs et récompenses qu'il a reçus au cours des décennies atteste de la notoriété et l'appréciation que Raoul Van Caenegem a acquis au cours de sa carrière universitaire. Il a été lauréat de nombreux prix, par exemple, par deux fois de l'Académie royale des sciences et des arts, du prix Francqui et du prix Solvay. Il a été aussi docteur honoris causa de trois universités différentes. En 1995, le roi lui-même a accordé le titre de baron. Plus récemment, l’European Society for Comparative Legal History a décidé en 2014 de présenter un prix biennal Van Caenegem qui récompense la meilleure publication d'un jeune historien du droit.

La rédaction de Standen en Landen souhaite partager avec cette grande perte sa sympathie aux proches du professeur Van Caenegem.